Σάββατο 15 Φεβρουαρίου 2014

Δελτίο Τύπου για το κοινό ανακοινωθέν από την Α.Φ.Κ. Τόλμη Ιωαννίνων


Για ακόμη μια φορά τα «δεσμεύομαι» που με μεγάλη ευκολία εξαπέλυε στην προεκλογική του εκστρατεία ο  πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας ή αλλιώς ο «κοινοτάρχης» της Ελληνοκυπριακής κοινότητας όπως επιτρέπει να τον αποκαλούν το τελευταίο διάστημα, αποδεικνύονται αναλήθειες και ψεύτικες υποσχέσεις. Με θλίψη πρέπει να παραδεχθούμε ότι ο «ηγέτης της αλλαγής» που κέρδισε τη ψήφο εμπιστοσύνης ενός ποσοστού του Ελληνικού λαού το οποίο απογοητευμένο από την εγκληματικότερη μέχρι εκείνη τη στιγμή διακυβέρνηση της Κυπριακής Δημοκρατίας και ελπίζοντας το καλύτερο για το νησί του ηθελοτύφλησε απέναντι στο βεβαρυμένο του παρελθόν, αποβάλλει τα προσωπεία και μας δείχνει τις πραγματικές του προθέσεις. Σε σχετικά σύντομο χρονικό διάστημα κατάφερε επανειλημμένα να αποδείξει ότι το πραγματικό του πρόσωπο, είναι εκείνο του συμβιβασμού του 2004. Οι προθέσεις του δεν είναι άλλες από τη συνέχιση της μέχρι τώρα άκαρπης και απαράδεκτης πολιτικής του καλού παιδιού και τη συμμετοχή σε συνομιλίες με βάση λύσης τη Διζωνική Δικοινοτική Ομοσπονδία, οι οποίες αποδείχθηκαν μέχρι σήμερα αναποτελεσματικές και αδιέξοδες. Η πρόθεση του είναι να συνεχίσει να προσκυνά τους κατά καιρούς γνωστούς από μηχανής θεούς που εμφανίζονται δήθεν για να βοηθήσουν την Κύπρο, με απώτερο σκοπό την εξασφάλιση των δικών του μικροπρεπών προσδοκιών.

Παρασκευή 14 Φεβρουαρίου 2014

Νομική κάλυψη για τον Αττίλα;


Κατά καιρούς υποστηρίζεται από διάφορους ότι η τουρκική εισβολή του 1974 μπορεί να βασιστεί σε νομικό πλαίσιο, το οποίο δεν είναι άλλο από τις Συμφωνίες Ζυρίχης-Λονδίνου. Ο λόγος γίνεται για την συνθήκη Εγγυήσεως, στα άρθρα της οποίας προνοείται η αναγνώριση και η εγγύηση της εδαφικής ακεραιότητας της Δημοκρατίας της Κύπρου, από τις τρείς εγγυήτριες δυνάμεις, Ελλάδα, Τουρκία και Αγγλία.

Τετάρτη 12 Φεβρουαρίου 2014

Επιστολή Γ.Γ. Διγενή προς την Κυπριακή Βουλή, ημερομηνίας 19/12/1973


Ο Αρχηγός Διγενής, απαντά στον τότε πρόεδρο της Κυπριακής Βουλής, Γλαύκο Κληρίδη, μετά τον χαρακτηρισμό του Κληρίδη για τον Γ. Γρίβα ως "Δολοφόνο". Ακολουθεί αυτούσια η επιστολή με ημερομηνία 19/12/1973, ένα μήνα μόλις πριν την  είσοδο του Αρχηγού Διγενή στην αιωνιότητα. 

"Πρoς τov Ελληvικό vαόv, τηv Κυπριακήv Βoυλήv

Όταv o κατέχωv τo αξίωμα τoυ ΠΡΩΤΟΥ εις εv κράτoς εκτρέπεται εις ύβρεις και εvαvτίov αvτιπάλoυ όστις επί 58 έτη ηvαλώθη αvιδιoτελώς εις τηv υπηρεσίαv τoυ Έθvoυς, δεv είvαι τότε απλώς εις κoιvός συκoφάvτης αλλά και αvάξιoς vα κατέχη τo αξίωμα τoυ, διότι στερείται αυτoσυγκρατήσεως, ψυχραιμίας, ρεαλιστικής αvτιμετωπίσεως, δύσκoλωv στιγμώv, επί πλέov δε μoλύvει και αυτό τoύτo τo υψηλό αξίωμα, τo oπoίov απαιτεί άvδρας εvαρέτoυς και ιππoτικoύς απέvαvτι αυτώv τωv αvτιπάλωv τωv.

Όταv αι τoιαύται ύβρεις εκστoμίζovται πλειστάκις και εις τόvov υστερικόv δεικvύoυv voσoύσαv ψυχήv αλλά και επικίvδυvov διά τηv χώραv.

Τoιαύτας ύβρεις και μάλιστα ηπιωτέρας εξεστόμιζov εvαvτίov μας oι Αγγλoι Γκαoυλάϊτερς εv Κύπρω κατά τov αγώvα της ΕΟΚΑ, από τας ύβρεις όμως αυτάς oυδέv έμειvε, αλλά τoυvαvτίov ξεπήδησε τo μεγαλείov τoυ τότε αγώvoς τoυ oπoίoυ o υβριστής Κυβερvήτης της Κύπρoυ είvαι τελείως αμέτoχoς.